skip to Main Content

DURABILITY HIGH-TORQUE RATE (SIDESHAFTS)

Bancs dissenyats per a assaigs de durabilitat de paliers d’alt rendiment per a vehicles amb sistemes de propulsió elèctrics on les taxes de parell exigides (>25 kN/s) no es poden assolir amb la configuració de 4-square. Es poden reproduir senyals en temps real –perfil de carretera– i programes multi bloc tipus altiplà.

El banc d’assaig consta de dues màquines electròniques asíncrones disposades cara a cara sense caixes d’engranatges ni transmissions mecàniques, 2 paliers (4 juntes homocinètiques) muntats al mig i provats simultàniament.

A més del parell i la velocitat, es poden incloure els angles de direcció (mitjançant cilindres electromecànics de cargol de boles de recirculació accionats amb servomotors) o el desplaçament de Jounce (suspensió) mitjançant motor lineal síncron d’imant permanent.

La temperatura de les juntes de les mostres es controla amb piròmetres i s’hi poden incloure sistemes de refrigeració per aire.

Rendiment d’aquests bancs d’assaig per a configuracions estàndard:

  • Parells fins a 8000 Nm
  • Velocitats de rotació fins a 3000 rpm
  • Gradient de parell fins a 140 kNm/s per a la rigidesa general a la torsió de 200 Nm/deg (2 espècimens en sèrie).
  • Velocitat de l’angle de direcció fins a 10 de/s
  • Desplaçament de Jounce (suspensió) fins a 2 m/s i 120 m/s2

Necessites més informació?

Back To Top