skip to Main Content

L’actuador d’alta dinàmica (High Dynamic Actuator, HDA) d’ENCOPIM està dissenyat per aplicar càrregues ràpides d’empenta en control de posició, velocitat o acceleració. Aquest es pot utilitzar-se per assajos de canvis de càrrega elevada i d’impacte, així com per simulació avançada d’impactes laterals (sistemes embarcats/no embarcats/ancorats).

Back To Top