skip to Main Content

La tecnologia servo-elèctrica d’última generació aporta avantatges davant els sistemes servo-hidràulics cenvencionals en termes d’eficiència, manteniment, neteja i soroll.

Poden aplicar-se càrregues lineals, de torsió, o rotatives:

  • Lineals mitjançant fusets electro-mecànics o motors d’inducció lineals.
  • De torsió mitjançant actuadors de parell (motors síncrons d’imans permanents i elevat nombre de pols).
  • Rotatives mitjaançant motors de baix nombre de pols d’alta densitat de potència tant asíncrons (trifàsics de gàbia d’esquirol) com síncrons (imà permanent).

Gràcies al funcionament en quatre quadrants d’aquestes màquines elèctriques (motor-generador) en combinació amb els inversors (semiconductors IGBT de potència):

  • En los assajos de fatiga a torsió l’energia aplicada durant la part del cicle d’augment de càrregues (la qual s’emmagatzema com a deformació elàstica a l’espècimen) es recupera a la part del cicle de disminució de càrregues i així es pot aconseguir fins a un estalvi del 80% en el consum d’energia en comparació amb la tecnologia servo-hidràulica.
  • D’altra banda, en els sistemes d’assaig molti-motor rotatius aquests estan acoplats mitançant un bus de continua permetent l’intercanvi d’energia entre motors que actúen com a motor i com a generador. D’aquesta manera s’estalvia energia, s’alleuja la línea d’alimentació i es redueixen els harmònics.
Back To Top