skip to Main Content

Cambres per assajos ambientals fetes a mida per adaptar-se a projectes en els que es requereixin condicions ambientals controlades. El sistema de control del banc monitoritza les funcions de control de la cambra climàtica, presentant així una solució totalment integrada. En funció de l’aplicació, es poden controlar diferents paràmetres:

  • Assajos amb control de temperatura (cambres tèrmiques per conservació, congelació, subcongelació, calefacció, assajos cíclics de fred/calor, xoc tèrmic o refredament ràpid).
  • Assajos amb control de temperatura i humitat (cambres climàtiques).
  • Assajos combinats amb llum artificial (IR, UV, espectre solar complert).

Els següents tipus de cambres son realitzables:

Cambres compactes

Dins de les cambres mono-bloc, pot disenyar-se qualsevol tipus de cambra adaptada al banc d’assajos. Això comporta diferents possibilitats d’integració, rangs de volums i de temperatures, optimitzant la circulació d’aire intern, el rendiment del refredament i els utillatges interiors.

Opcions: gradients tèrmics elevats, sistema de bloqueig de portes, finestres d’observació, pasamurs, sistemes d’extracció d’aire, safates reforçades, connexió de válvules criogèniques per gradient de refredament alt i sistema de refredament en un mòdul independent.

Assajos especials per la determinació d’índexs de brutícia i corrosió en mostres poden requerir les següents cambres:
– Cambres d’assaig mud, preparades per submergir mostres en fangs alcalins o àcids.
– Cambres d’aigua salada, preparades per assajos d’inmersió de mostres en diferents concentracions de clorur sòdic per diferents rangs de temperatura.

Cambres modulars

Cambres tipus walk-in capaces de desmantellar-se, ampliar-se o traslladar-se a una altra ubicació, fent servir panells auto-portants. Cambres adaptades als bancs d’assaig, presentant una gran varietat de gruixos de panells, tipus de terra, portes d’accès i complements amb el propòsit d’adaptar-se a les necessitats de refrigeració/calefacció.

Opcions: espiells, finestres d’observació, válvules equilibradores de pressió, pasamurs, registres, il·lumincaió interior, sistemes d’extracció d’aire i alarmes de seguretat.

Grups generadors de fred-calor amb/sense control d’humitat

Per cambres que requereixen un major refredament, escalfament i/o productores d’humitat, ENCOPIM pot instal·lar equips portàtils de transferència tèrmica/climàtica a través de conductes d’interconnexió a la cambra d’assajos existent.

Per a cada cas en particular, ENCOPIM diseya les línees d’aspiració i impulsió d’aire mitjançant mànegues flexibles termoaillades, optimitzant així les possibles pèrdues de calor.

Back To Top