skip to Main Content

ENCOPIM compta amb un sistema de control digital en llaç tancat propi que, junt amb el software de gestió d’assajos de fatiga, estàtics o multi-axials  (RTEST), per assajos d’impacte (RTEST-UITS) o simulació d’assajos d’impacte d’alta dinàmica (HDA-C), i permet fer assajos en materials, components, conjunts, i sistemes, amb diferentes tecnologies d’accionament: servo-neumàtica, servo-hidràulica i servo-elèctrica.

Hi ha dues versions diferents d’estacions de treball: armari mòbil i rack d’escriptori.

El sistema de contro d’ENCOPIM presenta una topologia modular que permet adaptar la mida de cada sistema de control a les necessitats de cada usuari a cada moment.

Desenes d’actuadors, drives, transductors i sensors poden connectar-se mitjançant un bus de camp i treballar independentment o sincronitzats, combinats lliurement en diferents grups per al mateix o diferents assajos.

En cas de necessitar-se futures expansions, actuadors, transductors o sensors adicionals poden connectar-se facilment al sistema existent simplement reconfigurant el software.

A més de la configuració modular i expandible, gràcies al bus de camp la simplicitat en el cablejat és una altra avantatja clau.

Les frequències de mostreig i de control depenen de nombre de canals; mostreig de dades i detecció de límits, events i pics poden arribar fins a 10 kHz, mentre que l’update del llaç de control arriba fins a 5 kHz.

Existeixen disponibles dues versions de bus de camp:
• SCE-CAT: Servo Controlador Ether-CAT, i
• SCP-NET: Servo Controlador PROFINET.

Les principals característiques del software d’ENCOPIM son:

 • Software multi-plataforma (Windows, Mac, Linux…) i fàcil d’utilitzar destinat a una ampla gama d’aplicacions: desde la simple adquisició de dades fins a assajos multi-eixos complexes reproduïnts senyals reals de carretera (RTEST); desde assajos estàtics uni-axials fins a assajos dinàmics repetitius (RTEST-UITS). Permetent assajos simultanis, seleccionant aquells sensors i actuadors que es requereixi.
 • Arxius d’assaig, incloent la configuració del banc així com condicions d’assaig i resultats, es poden definir, guardar recuperar, copiar, etc. facilment per l’usuari.
 • A prova de manipulacions incloent contrasenyes estructurades a 3 nivells (administrador, usuari avançat i operador).
 • La calibració pot ser feta pels propis usuaris.
 • Ajustos de calibració de senyals de transductors i drives connectats mitjançant polinomis de fins a tercer grau per a cada Entrada i Sortida analògiques.
 • Ajust de noms, unitats i factors de conversió per  AI i AO.
 • Límits de seguretat disponibles.
 • Filtres Chebyshev i Butterworth per a cada AI configurables per la instalació de prova i per a cada projecte.
 • Controladors disponibles: clàssic o PID en cascada. Amb el PID en cascada es poden seleccionar els sensors tant del llaç interior com del llaç exterior, així com els paràmetres PID per a cadascun d’ells.
 • Mode de control manual disponible.
 • Opció de visualització de les dades off-line i d’exportar-los com a imatge, CSV o d’altres formats.
 • Generació d’informes estandaritzats d’acord als requeriments acordats amb el client.

Avantatges del software RTEST:

 • Les senyals es poden combinar per crear canals virtuals de control.
 • Seqüències específiques per la activació/desactivació de les unitats de potència.
 • Les estructures permeten escollir els sensors i actuadors a fer servir en la configuració d’un banc d’assajos específic.
 • Level crossing disponibles.
 • Definició detallada del registre de dades per al projecte, fases i criteris.
 • Possibilitat de detenir les unitats de poència al acabar l’assaig o després d’un error.
 • Creació de blocs per senyals periòdiques  -> definició de l’arbre d’assaig.
 • Transicions i temps d’estabilització de senyals disponibles.
 • Criteris: cumplir condicions desencadena accions.
 • Varietat de senyals: pendients de rampa per a proves estàtiques, formes d’ona periòdiques (sinusoidal, triangular, quadrada, trapezoidal o personalitzada) i senyals registrades in-service (de condicions reals o simulades) d’un arxiu de dades poden ser reproduïdes.
 • Modificadors de senyals disponibles: general o NLAC® (Control Adaptatiu No Lineal d’ENCOPIM). NLAC® és un algoritme de control de sistemes no lineals, per assajos de fatiga amb solicitacions cícliques amb desviació mínima de la senyal requerida, pel que fa a màxims i diferència de de fase. Com que l’iteració per ajustar la resposta és un procés a temps real,  qualsevol desviació deguda a perturbacions o al deteriorament de la mostra es pot corregir de forma automàtica (el sistema va aprenent al llarg de l’assaig).
 • Hi ha thresholds disponibles.
 • Tres nivells diferents i set tipus (incloent trace) d’alarmes disponibles.
 • Diferents modes de visualització de gràfiques i taules de dades on-line disponibles: (i) gràfica en base de temps (p.ex. força o posició versus temps); (ii) gràfica X-Y (p.ex. força versus posició); (iii) taula de valors de l’últim cicle per al màxim, el mínim, pic a pic, i el promig; i (iv) gràfica de visualització de level crossing.

Avantatges del software RTEST-UITS:

 • Translació de Sistema de Coordenades Màquina (MCS) a Sistema de Coordenades Cotxe (CCS), i viceversa.
 • Els punts d’impacte poden ser introduïts desde una base de dades existent.
 • Correccions de posició automàtiques.
 • Sistema de triggering per integrar elements externs com airbags, sistemes d’il·luminació, càmara, mesurador de velocitat extern o càmara climàtica.
 • Base de dades per guardar punts d’impacte.
 • Escanejat d’angles de superfície.
 • Lectura de coordenades d’impacte desde la màquina.
 • Correcció de la temperatura ambient.
 • Base de dades d’impactadors.
 • Sistema de seguretat contra colisions del sistema de posicionamient.
 • Registre històric d’impactes.
 • Visualizació de coordenades des del control remot per RF.
 • La preparació guiada de l’assaig garantitza que no s’oblidi d’entrar cap camp rellevant.

Avantatges del software HDA-C:

 • Control predictiu basat en models matemàtics complexes.
 • Control feed-forward .
 • Estructura en arbre jeràrquica que permet visualitzar fàcilment execucions d’assajos successius per cada configuració d’assaig. L’usuari pot triar de quins resultats d’assaig treure els paràmetres pel feed-forward del següent assaig.

HiL (HARDWARE IN THE LOOP)

El sistema de control avançat d’ENCOPIM (EAC) està preparat per incorporar simulació HiL de subsistemes o components de vehicles, permetent la generació on-line de senyals a temps real per ser injectades com a senyals de comanda en els assajos.

Softwares específics de generació de models (com el Dynacar) poden ser totalment integrats.

pic-page-5-HiL
Back To Top