skip to Main Content

ENCOPIM compta amb un sistema de control digital en llaç tancat propi que, junt amb el software de gestió d’assajos de fatiga, estàtics o multi-axials  (RTEST) o customitzat per assajos d’impacte (RTEST-UITS), permet fer assajos en materials, components, conjunts, i sistemes, amb diferentes tecnologies d’accionament: servo-neumàtica, servo-hidràulica i servo-elèctrica.

Hi ha tres versions diferents d’estacions de treball: armari vertical, armari baix i compacte (per escriptori).

El sistema de contro d’ENCOPIM presenta una topologia modular que permet adaptar la mida de cada sistema de control a les necessitats de cada usuari a cada moment.

Desenes d’actuadors, drives, transductors i sensors poden connectar-se mitjançant un bus de camp i treballar independentment o sincronitzats, combinats lliurement en diferents grups per al mateix o diferents assajos.

En cas de necessitar-se futures expansions, actuadors, transductors o sensors adicionals poden connectar-se facilment al sistema existent simplement reconfigurant el software.

A més de la configuració modular i expandible, gràcies al bus de camp la simplicitat en el cablejat és una altra avantatja clau.

Les frequències de mostreig i de control depenen de nombre de canals; mostreig de dades i detecció de límits, events i pics poden arribar fins a 10 kHz, mentre que l’update del llaç de control arriba fins a 5 kHz.

Existeixen disponibles dues versions de bus de camp:
• SCE-CAT: Servo Controlador Ether-CAT, i
• SCP-NET: Servo Controlador PROFINET.

Les principals característiques del software d’ENCOPIM son:

 • Software multi-plataforma (Windows, Mac, Linux…) i fàcil d’utilitzar destinat a una ampla gama d’aplicacions: desde la simple adquisició de dades fins a assajos multi-eixos complexes reproduïnts senyals reals de carretera (RTEST); desde assajos estàtics uni-axials fins a assajos dinàmics repetitius (RTEST-UITS). Permetent assajos simultanis, seleccionant aquells sensors i actuadors que es requereixi.
 • Arxius d’assaig, incloent la configuració del banc així com condicions d’assaig i resultats, es poden definir, guardar recuperar, copiar, etc. facilment per l’usuari.
 • A prova de manipulacions incloent contrasenyes estructurades a 3 nivells (administrador, usuari avançat i operador).
 • La calibració pot ser feta pels propis usuaris.
 • Ajustos de calibració de senyals de transductors i drives connectats mitjançant polinomis de fins a tercer grau per a cada Entrada i Sortida analògiques.
 • Ajust de noms, unitats i factors de conversió per  AI i AO.
 • Límits de seguretat disponibles.
 • Filtres Chebyshev i Butterworth per a cada AI configurables per la instalació de prova i per a cada projecte.
 • Controladors disponibles: clàssic o PID en cascada. Amb el PID en cascada es poden seleccionar els sensors tant del llaç interior com del llaç exterior, així com els paràmetres PID per a cadascun d’ells.
 • Mode de control manual disponible.
 • Opció de visualització de les dades off-line i d’exportar-los com a imatge, CSV o d’altres formats.
 • Generació d’informes estandaritzats d’acord als requeriments acordats amb el client.

Avantatges del software RTEST:

 • Les senyals es poden combinar per crear canals virtuals de control.
 • Seqüències específiques per la activació/desactivació de les unitats de potència.
 • Les estructures permeten escollir els sensors i actuadors a fer servir en la configuració d’un banc d’assajos específic.
 • Level crossing disponibles.
 • Definició detallada del registre de dades per al projecte, fases i criteris.
 • Possibilitat de detenir les unitats de poència al acabar l’assaig o després d’un error.
 • Creació de blocs per senyals periòdiques  -> definició de l’arbre d’assaig.
 • Transicions i temps d’estabilització de senyals disponibles.
 • Criteris: cumplir condicions desencadena accions.
 • Varietat de senyals: pendients de rampa per a proves estàtiques, formes d’ona periòdiques (sinusoidal, triangular, quadrada, trapezoidal o personalitzada) i senyals registrades in-service (de condicions reals o simulades) d’un arxiu de dades poden ser reproduïdes.
 • Modificadors de senyals disponibles: general o NLAC® (Control Adaptatiu No Lineal d’ENCOPIM). NLAC® és un algoritme de control de sistemes no lineals, per assajos de fatiga amb solicitacions cícliques amb desviació mínima de la senyal requerida, pel que fa a màxims i diferència de de fase. Com que l’iteració per ajustar la resposta és un procés a temps real,  qualsevol desviació deguda a perturbacions o al deteriorament de la mostra es pot corregir de forma automàtica (el sistema va aprenent al llarg de l’assaig).
 • Hi ha thresholds disponibles.
 • Tres nivells diferents i set tipus (incloent trace) d’alarmes disponibles.
 • Diferents modes de visualització de gràfiques i taules de dades on-line disponibles: (i) gràfica en base de temps (p.ex. força o posició versus temps); (ii) gràfica X-Y (p.ex. força versus posició); (iii) taula de valors de l’últim cicle per al màxim, el mínim, pic a pic, i el promig; i (iv) gràfica de visualització de level crossing.

Avantatges del software RTEST-UITS:

 • Translació de Sistema de Coordenades Màquina (MCS) a Sistema de Coordenades Cotxe (CCS), i viceversa.
 • Els punts d’impacte poden ser introduïts desde una base de dades existent.
 • Correccions de posició automàtiques.
 • Sistema de triggering per integrar elements externs com airbags, sistemes d’il·luminació, càmara, mesurador de velocitat extern o càmara climàtica.
 • Base de dades per guardar punts d’impacte.
 • Escanejat d’angles de superfície.
 • Lectura de coordenades d’impacte desde la màquina.
 • Correcció de la temperatura ambient.
 • Base de dades d’impactadors.
 • Sistema de seguretat contra colisions del sistema de posicionamient.
 • Registre històric d’impactes.
 • Visualizació de coordenades des del control remot per RF.
 • La preparació guiada de l’assaig garantitza que no s’oblidi d’entrar cap camp rellevant.

HiL (HARDWARE IN THE LOOP)

El sistema de control avançat d’ENCOPIM (EAC) està preparat per incorporar simulació HiL de subsistemes o components de vehicles, permetent la generació on-line de senyals a temps real per ser injectades com a senyals de comanda en els assajos.

Softwares específics de generació de models (com el Dynacar) poden ser totalment integrats.

Back To Top